ยินดีต้อนรับสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ธุรกิจ

คุณลักษณะรายวิชา


จุดประสงค์รายวิชา
     1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและความน่าจะเป็น

     2. นำความรู้เรื่องตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

     3. มีเจตคติที่ดีต่อผู้เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์


สมรรถนะรายวิชา
     1. แสดงการให้เหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์

     2. ดำเนินการเกี่ยวกับเมทริกซ์

     3. คำนวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์

     4. ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ในงานอาชีพ

     5. วิเคราะห์กำหนดการเชิงเส้น

     6. ดำเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น


คําอธิบายรายวิชา


วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและความน่าจะเป็น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น